Top Read

1
Thermofluid dynamics and its applications
1990, 20(2): 145-158. doi: 10.6052/1000-0992-1990-2-J1990-014
Abstract(9473) PDF(1173)
2
The extended finite element method and its applications ------ areview
2005, 35(1): 5-20. doi: 10.6052/1000-0992-2005-1-J2004-054
Abstract(8870) PDF(2811)
3
Mechanical frontiers in shale-gas development
Yuewu LIU, Dapeng GAO, Qi LI, Yizhao WAN, Wenjie DUAN, Xiaguang ZENG, Mingyao LI, Yewang SU, Yongbo FAN, Shihai LI, Xiaobing LU, Dong ZHOU, Weimin CHEN, Yiqin FU, Chunhui JIANG, Shaoji HOU, Lisheng PAN, Xiaolin WEI, Zhiming HU, Xianggang DUAN, Shusheng GAO, Rui SHEN, Jin CHANG, Xiaoyan LI, Zhanli LIU, Yujie WEI, Zhemin ZHENG
2019, 49(1). doi: 10.6052/1000-0992-17-020
Abstract(7484) HTML (1113) PDF(858)
4
Application of artificial intelligence in composite materials
ZHANG Junming, YANG Weidong, LI Yan
2021, 51(4): 865-900. doi: 10.6052/1000-0992-21-019
Abstract(7469) HTML (2382) PDF(1630)
5
Research progress on the mechanics of high speed rails
Guowei YANG, Yujie WEI, Guilin ZHAO, Yubiao LIU, Xiaohui ZENG, Yunlin XING, Jiang LAI, Yingying ZHANG, Han WU, Qisheng CHEN, Qiusheng LIU, Jiachun LI, Kaixin HU, Zhongping YANG, Wenzheng LIU, Wenjing WANG, Shouguang SUN, Weihua ZHANG, Ning ZHOU, Ruiping LI, Qingsong LV, Xuesong JIN, Zefeng WEN, Xinbiao XIAO, Xin ZHAO, Dabin CUI, Bing WU, Shuoqiao ZHONG, Xin ZHOU
2015, 45(1). doi: 10.6052/1000-0992-14-002
Abstract(7306) PDF(5979)
6
Fundamental mechanics problems in metal additive manufacturing: A state-of-art review
LIAN Yanping, WANG Panding, GAO Jie, LIU Jikai, LI Quhao, LIU Changmeng, HE Xiaofan, GAO Liang, LI Hao, LEI Hongshuai, LI Huimin, XIAO Dengbao, GUO Xu, FANG Daining
2021, 51(3): 648-701. doi: 10.6052/1000-0992-21-037
Abstract(7073) HTML (1864) PDF(1359)
7
On the achievements and prospects for the methods of computational fluid dynamics
Yan Chao, Yu Jian, Xu Jinglei, Fan Jingjing, Gao Duanze
2011, 41(5): 562-589. doi: 10.6052/1000-0992-2011-5-lxjzJ2010-082
Abstract(7004) PDF(5557)
8
Review on research progress of mechanical metamaterials and their applications in vibration and noise control
YIN Jianfei, CAI Li, FANG Xin, XIAO Yong, YANG Haibin, ZHANG Hongjia, ZHONG Jie, ZHAO Honggang, YU Dianlong, WEN Jihong
2022, 52(3): 508-586. doi: 10.6052/1000-0992-22-005
Abstract(6743) HTML (1816) PDF(2305)
9
Review on underwater sound absorption materials and mechanisms
WANG Yuren, MIAO Xuhong, JIANG Heng, CHEN Meng, LIU Yu, XU Wenshuai, MENG Dan
2017, 47(1): 92-121. doi: 10.6052/1000-0992-16-008
Abstract(6646) HTML (1544) PDF(3327)
10
Material point method and its applications
LIAN Yanping, ZHANG Fan, LIU Yan, ZHANG Xiong
2013, 43(2): 237-264. doi: 10.6052/1000-0992-12-122
Abstract(6602) PDF(4945)
11
Characteristics of thermobaric explosives and their advances
HU Hongwei, SONG Pu, DENG Guoqiang, XIAO Chuan
2022, 52(1): 53-78. doi: 10.6052/1000-0992-21-021
Abstract(6497) HTML (2969) PDF(768)
12
A review  on topology optimization of structures
Kemin Zhou
2005, 35(1): 69-76. doi: 10.6052/1000-0992-2005-1-J2002-094
Abstract(5613) PDF(2573)
13
Advances in flexible multibody dynamics of human musculoskeletal systems
GUO Jianqiao, WANG Yanbing, TIAN Qiang, REN Gexue, HU Haiyan
2022, 52(2): 253-310. doi: 10.6052/1000-0992-21-056
Abstract(5591) HTML (2339) PDF(922)
14
Advances in mechanics
1999, 29(4): 599-599. doi: 10.6052/1000-0992-1999-4-J1998-115
Abstract(5442) PDF(723)
15
Mechanical problems in momentous projects of aerospace engineering
MENG Guang, ZHOU Xubin, MIAO Jun
2016, 46(1). doi: 10.6052/1000-0992-15-018
Abstract(5277) PDF(3933)
16
Development and application of the simulation method of dissipative particle dynamics
2009, 39(2): 165-175. doi: 10.6052/1000-0992-2009-2-J2008-002
Abstract(5265) PDF(1790)
17
A Review on the Researches of Ship Collision
1994, 24(4): 547-558. doi: 10.6052/1000-0992-1994-4-J1994-051
Abstract(4896) PDF(1718)
18
Research progress of elastic topological materials
CHEN Yi, ZHANG Quan, ZHANG Yafei, XIA Baizhan, LIU Xiaoning, ZHOU Xiaoming, CHEN Changqing, HU Gengkai
2021, 51(2): 189-256. doi: 10.6052/1000-0992-21-015
Abstract(4893) HTML (1426) PDF(1242)
19
Mechanical property and application of materials and structures with negative poisson's ratio
2011, 41(3): 335-350. doi: 10.6052/1000-0992-2011-3-lxjzJ2011-013
Abstract(4728) PDF(3048)
20
The fatigue failure behaviors of ferroelectric materials
CHEN Yu, ZHOU Huajiang, XIE Shaoxiong, XU Qian, ZHU Jianguo, WANG Qingyuan
2021, 51(4): 755-791. doi: 10.6052/1000-0992-20-030
Abstract(4714) HTML (1211) PDF(988)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go