Top Down

1
An overview on molecular dynamics simulation*
2003, 33(1): 65-73. doi: 10.6052/1000-0992-2003-1-J2002-021
Abstract(4337) PDF(7799)
2
Research advances in large eddy simulation of urban atmospheric environment
CUI Guixiangy, ZHANG Zhaoshun, XU Chunxiao, HUANG Weixi
2013, 43(3): 295-328. doi: 10.6052/1000-0992-13-016
Abstract(2881) PDF(7707)
3
Advances in impact tensile properties of 3-D textile structural composites
MA Pibo, JIANG Gaoming, GAO Zhe, XIA Dong
2013, 43(3): 329-357. doi: 10.6052/1000-0992-13-008
Abstract(1942) PDF(7413)
4
On the study of the fruit firmness evaluation by dynamic techniques
1999, 29(4): 583-590. doi: 10.6052/1000-0992-1999-4-J1998-110
Abstract(1957) PDF(7364)
5
The research progress on multiscale method for the mechanical analysis of composites
ZhengXiao-xia, ZhengXi-tao
2010, 40(1): 41-56. doi: 10.6052/1000-0992-2010-1-J2008-104
Abstract(4125) PDF(7037)
6
Gravitational wave detection by space laser interferometry
LUO Ziren, BAI Shan, BIAN Xing, CHEN Gerui, DONG Peng, DONG Yuhui, GAO Wei, GONG Xuefei, HE Jianwu, LI Hongyin, LI Xiangqian, LI Yuqiong, LIU Heshan, SHAO Mingxue
2013, 43(4): 415-447. doi: 10.6052/1000-0992-13-044
Abstract(3876) PDF(6880)
7
Research progress on the mechanics of high speed rails
Guowei YANG, Yujie WEI, Guilin ZHAO, Yubiao LIU, Xiaohui ZENG, Yunlin XING, Jiang LAI, Yingying ZHANG, Han WU, Qisheng CHEN, Qiusheng LIU, Jiachun LI, Kaixin HU, Zhongping YANG, Wenzheng LIU, Wenjing WANG, Shouguang SUN, Weihua ZHANG, Ning ZHOU, Ruiping LI, Qingsong LV, Xuesong JIN, Zefeng WEN, Xinbiao XIAO, Xin ZHAO, Dabin CUI, Bing WU, Shuoqiao ZHONG, Xin ZHOU
2015, 45(1). doi: 10.6052/1000-0992-14-002
Abstract(6921) PDF(5941)
8
On the achievements and prospects for the methods of computational fluid dynamics
Yan Chao, Yu Jian, Xu Jinglei, Fan Jingjing, Gao Duanze
2011, 41(5): 562-589. doi: 10.6052/1000-0992-2011-5-lxjzJ2010-082
Abstract(6547) PDF(5501)
9
STRESSES,SINGULARITIES,AND A COMPLEMENTARYENERGY PRINCIPLE FOR LARGE STRAIN ELASTICITY
Gao Yuchen
2011, 41(1): 93-113. doi: 10.6052/1000-0992-2011-1-lxjzJ2011-004
Abstract(2205) PDF(5440)
10
A pioneer in the frontier of engineering science——Zhe-Min Zheng
DAI Lanhong
2013, 43(3): 265-294. doi: 10.6052/1000-0992-13-033
Abstract(2592) PDF(5265)
11
Meshfree methods and their applications
2009, 39(1): 1-36. doi: 10.6052/1000-0992-2009-1-J2008-010
Abstract(4049) PDF(5062)
12
A review on peridynamics(pd) method and itsapplications
2010, 40(4): 448-459. doi: 10.6052/1000-0992-2010-4-J2010-002
Abstract(2003) PDF(5007)
13
Material point method and its applications
LIAN Yanping, ZHANG Fan, LIU Yan, ZHANG Xiong
2013, 43(2): 237-264. doi: 10.6052/1000-0992-12-122
Abstract(6266) PDF(4920)
14
Research progress in degradation mechanism of silicon anode materials for lithium-ion batteries
MA Zengsheng, ZHOU Yichun, LIU Jun, XUE Dongfeng, YANG Qingsheng, PAN Yong
2013, 43(6): 581-599. doi: 10.6052/1000-0992-13-066
Abstract(3137) PDF(4777)
15
Rarefied gas dynamics: Advances and applications
FAN Jing
2013, 43(2): 185-201. doi: 10.6052/1000-0992-13-018
Abstract(3403) PDF(4644)
16
Reviews of high-order methods on unstructured and hybrid grid
ZHANG Laiping, HE Lixin, LIU Wei, LI Ming, ZHANG Hanxin
2013, 43(2): 202-236. doi: 10.6052/1000-0992-12-092
Abstract(2849) PDF(4631)
17
 A SURVEY ON THE FLU-SOLD INTERACT DNM ECHAN ICS
1997, 27(1): 19-38. doi: 10.6052/1000-0992-1997-1-J1998-223
Abstract(2859) PDF(4582)
18
ADVANCES AND TRENDS IN DYNAMICS AND CONTROL OF SPACECRAFTS
HUANG Wenhu, CAO Dengqing, HAN Zengyao
2012, 42(4): 367-394. doi: 10.6052/1000-0992-11-171
Abstract(3729) PDF(4563)
19
Research statutes,  development trends and key technical problems of near space flying vehicles
2009, 39(6): 658-673. doi: 10.6052/1000-0992-2009-6-J2009-022
Abstract(2076) PDF(4552)
20
Quatations from Chairman Mao Zedong
1973, 3(3): 1-0. doi: 10.6052/1000-0992-1973-3-J1973-029
Abstract(1684) PDF(4305)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go